یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح مهدیس 6 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح مهدیس 9 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح مهدیس 12 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح پرنسس 6 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح پرنسس 12 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح پرنسس 9 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح هلما 9 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح هلما 6 متری

یک شنبه 16 دی 1397

فرش جعفری طرح هلما 12 متری

شنبه 15 دی 1397

فرش جعفری طرح ستاره 6 متری